ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.radicalshop.hu
Hatályba lépés ideje: 2024.01.01.

Bevezetés:
Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával
elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!
Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, az általunk értékesített árukkal vagy
Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi
elérhetőségeken:

Cégünk adatai:
Cég neve:Tattoofactory kft.
Székhelye: 1083 Bp. Baross utca 103.
Telephely: 1073 Bp. Erzsébet krt. 18. fsz/7
Adószáma: 27125209-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-3508022
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Cég bankszámlaszáma: 10700567-71865160-51100005

Képviselő neve: Bondor Kata
Honlap címe: www.radicalshop.hu
E-mail cím: radicalshophungary@hotmail.com
Telefonszám: +36-30-200-5254

Tárhelyszolgáltató adatai: Az radicalshop.hu weboldal a Forpsi szerverein működik, amelyről az
adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Cégnév: BlazeArts Kft.
Postai cím: 6090 Kunszentmiklós, Pf: 28.
Székhely cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Telefon: (+36) 1 610 5506
E-mail cím: info@forpsi.hu
Adószám: 12539833-2-03
Közösségi adószám: HU12539833

Fogalmak:
Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött
természetes személy
Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

• jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő
teljesítéséért vállalt jótállás
• kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő
adásvételi szerződés megkötése
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy
szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte
nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők
közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Áru: webshopunk kínálatában lévő, eladásra szánt, birtokba vehető:
● ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy
meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
● ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze
van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás
hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó
áru)
Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás nyújtásáért
fizetendő ellenszolgáltatás
Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal
magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit
Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon
képessége, hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy
szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában
együtt használják
Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon
képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az
azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják
Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon
képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse
Gyártó: az árú előállítója, importált áru esetén az Európai Unió területére behozó importőr, illetve
bármilyen olyan személy, aki az árun nevének, védjegyének, vagy egyéb megkülönböztető jelzésének
feltüntetésével önmagát gyártónak tünteti fel

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára
a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő
ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett
hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy
Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:
● 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
● 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
● 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
● 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
● 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes
személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül
helyezéséről
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a
Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
● A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom
szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési
feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat,
kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a
felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő
szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

Árak:
Az árak forintban értendők. Cégünk áfa körbe tartozik, így az árak áfával terheltek. Fenntartjuk az
árváltoztatás jogát.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
A Fogyasztó az Árukat, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken
juttathatja el hozzánk:
● E-mail cím: radicalshophungary@hotmail.com
● Telefonszám:+36-30-200-5254

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel
panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg
mulasztására, mely az áru forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.
A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a
Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem
lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek
másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen
érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli
panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz
elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi
azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt
szóbeli panasz esetén.
Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:
● Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
● Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét

● Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok
jegyzékét
● Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan
kivizsgálása megoldható
● Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
● Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben,
amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
● A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válasszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző
hatóság kérésére bemutatja.
Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely
hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes
hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési
címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése
céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közötti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:
A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes
Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz
elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük:
http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:
A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:
Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói
panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül
megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk
köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti
meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti
megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi
Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírság
kiszabása van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó
árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-
áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax,
távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület
elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:
● Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
● Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
● Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
● Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett
vállalkozással
● Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben,
nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására
irányuló kérelmet nem terjesztett elő
● Testület döntésére irányuló indítványt
● Fogyasztó aláírását
● Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet
kérelmezett, annak megjelölését
Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára
bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll
rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).
Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó
által kiadott meghatalmazást.
További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72 507-154
Fax: 06-72 507-152
E-mail cím: abeck@pbkik.hu, mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523
Fax: 06-76 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66 324-976
Fax: 06-66 324-976
E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870
Fax: 06-46 501-099
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1 488-2131
Fax: 06-1 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62 554-250/118
Fax: 06-62 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22 510-310
Fax: 06-22 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96 520-217
Fax: 06-96 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52 500-710
Fax: 06-52 500-720
E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612
Fax: 06-36 323-615
E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570
Fax: 06-56 510-628
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34 513-027
Fax: 06-34 316-259
E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32 520-860
Fax: 06-32 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.
Telefonszám: 06-1 269-0703
Fax: 06-1 474-7921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42 311-544
Fax: 06-42 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74 411-661
Fax: 06-74 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94 312-356
Fax: 06-94 316-936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88 429-008
Fax: 06-88 412-150
E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92 550-513
Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:
Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található
kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás
indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.
Ön panaszt tehet az online vásárolt áruval/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt
kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.
Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető
el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok:
Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése
értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek,
szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat
módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk
figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek
átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Tattoofactory Kft.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség,
forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne,
arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra
is érvényes.
Cégünknek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény
szerinti magatartási kódexe nincsen.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:
A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel
rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna,
úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve
MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő
erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely
processzorba van építve.

Áruk tulajdonságai:
Weboldalunkon az értékesítésre szánt áruk tulajdonságairól az adott áru oldalán található leírás
szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:
A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott
adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok
alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük az áru(kat). Rendelése
leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő
károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért
kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás
kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:
Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer
meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
● 0 Ft
● Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Áru eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%,
kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie
helyesen)
Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja az áru helyes
áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron az
árut vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.
Webshopunk használata:
Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja az áruk bemutatását (áruk képpel, leírással, árral a
weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. Az
árukat kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban
szereplő áruk. A listaoldalról az áru részletes leírását az áru nevére kattintva találja. Webshopunkban
kulcsszó alapján történő keresésre is van lehetőség. Akciós áruknál feltüntetésre kerül az akció kezdete
és lejárata, illetve a „készlet erejéig” jelzés.
Ha szeretne megvásárolni egy árut, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával,
ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő árukat a Kosár

megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken
vagy törölni árukat. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik.
Ha kiválasztotta, mely árukat szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra történő kattintással, az
oldalra belépve, amennyiben nincsen még regisztrációja, abban az esetben a regisztráció létrehozásával
van lehetősége rendelése leadására. Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név,

cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A regisztráció sikerességéről e-
mailben küldünk megerősítést.

A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles
Cégünknek tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az
„Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail
címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.
A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és
szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Megrendelés összesítése
oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt árukat és mennyiségüket. Ha javítani
szeretné az adatokat, a ceruza ikonra kattintva van mód rá.

Rendelés véglegesítése:
Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről
weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben
veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.
A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő szerződéskötési
ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.
Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és
nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán
belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.
Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:
Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely
rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat
elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben,
kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett
meg rendszerünkbe rendelése.
Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

Fizetési módok:
Banki átutalás:

A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az
átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, átadjuk csomagját a futárszolgálatnak
kiszállítás céljából.
Utánvét:
A fizetés történhet készpénzben közvetlenül a csomag átvételekor, melyet a csomag kézbesítését végző
futárnak szükséges átadni. Ebben az esetben megrendelés után átadjuk a futárszolgálat részére a
küldeményt, amit az Ön által megadott címre kiszállítanak.

Átvételi módok: Személyesen az üzletben, vagy utánvéttel
GLS csomagküldőszolgálat
Házhozszállítás esetén érvényes szállítási díjak 1.400.-HuF
Szállítási idő: feladástól számított 1-2 munkanap
www.gls-group.com/csomagkovetes

Teljesítési határidő:
A megrendelés teljesítésére vonatkozó általános határidő a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb
30 napon belül esedékes. Abban az esetben, ha Cégünk nem teljesíti a rendelést megszabott időn belül,
úgy Ön jogosult póthatáridőt adni Cégünk részére. Ha Cégünk a póthatáridőn belül sem teljesít, úgy Ön
jogosult a szerződéstől elállni.

Jogfenntartás és kikötés:
Ha Ön korábban rendelt tőlünk árut, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben
elállási jogával élt), illetve a csomag „Átvétel megtagadása” jelzéssel visszajött hozzánk, Cégünk abban
az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre
megfizetésre kerül.

Cégünk visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk az áru vételárának sikeres
kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha az áru árát nem egyenlítette ki teljes mértékben,
Cégünk felhívja a Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.

Külföldi értékesítés:
Cégünk elsősorban Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt áruk kiszállítását/átvételét.
A Magyarországon kívüli vásárlásra szintén Általános szerződési feltételeink irányadóak. Fogyasztó
ebben az esetben valamely tagállam nagykorú állampolgára vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági

tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás pedig valamely
tagállamban letelepedési hellyel rendelkező, az Európai Unión belül árut vásárló vagy szolgáltatást
igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.
A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Cégünk nem köteles a Fogyasztó tagállamának
megfelelő nyelven kommunikálni.
Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama szerinti nemzeti jogban az
érintett árukkal összefüggésben meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek.
A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint élhetnek jogérvényesítési
lehetőségükkel.
Online fizetés esetén a fizetés a Cégünk által meghatározott pénznemben történik. Cégünk
visszatarthatja az áru átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási díj sikeres kifizetéséről. Ha a
vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Cégünk felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a
vételár kiegészítésére.
Cégünk a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi
vásárlóknak is, amennyiben rendelkezésre áll az adott országban az adott szállítási mód. A
Fogyasztó/Vállalkozás kérheti az áru külföldre történő szállítását, a külföldre vonatkozó szállítási díj
megfizetése mellett.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása,
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek
nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!
A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A
Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát az áru adásvételére irányuló szerződés esetén az áru átvételének
napjától számított 14 napos határidőn belül.
A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és az áru átvételének napja közti
időszakban is.
Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése
előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati
kötöttséget.

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata
útján gyakorolhatja.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:
Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn
(14 napon) belül elküldi részünkre.
A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó
számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

Cégünk visszatérítési kötelezettsége:
Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Cégünk az
elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett
teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól
eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.
Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Cégünk a
Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti
vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat,
azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott
bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.
Többletköltségek:
Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Cégünk
nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a
feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

Visszatartási jog:
Cégünk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte az árut
vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat
nem fogadunk el.

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

Áru visszaszolgáltatása:
Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, az árut
haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy
Cégünk által az áru átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a
visszaküldés, ha a Fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.

Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:
Az áru visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Az árut Cégünk címére szükséges visszaküldeni.
Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való
közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Cégünk számára megfizetni. A
Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval
növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított
összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített
szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem
fogadunk el.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:
A Fogyasztó felel az áru jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:
Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1)
bekezdésében foglalt esetekben:
● Alkoholtartalmú ital esetén, melynek valós értéke Cégünk által nem befolyásolhatóan, piaci
áringadozásoktól függ és amely áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor
megállapodtak, de a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően
kerül sor
● Cégünk által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is
lehetséges pénzpiaci áringadozástól függő áru vagy szolgáltatás esetén
● Hírlap, folyóirat, időszaki lap esetén, az előfizetéses szerződések kivételével
● Jellegénél fogva átadás után elválaszthatatlanul más áruval vegyülő áru esetén

● Lakáscélú szolgáltatás kivételével, szállásnyújtásra irányuló szerződés, személygépjármű-
kölcsönzés, fuvarozás, étkeztetés, szabadidős tevékenységhez kötődő szolgáltatásra irányuló

szerződés esetén, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot/határidőt szabtak meg

● Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, számítógépes szoftver adásvétele esetén, ha az
átadás után a Fogyasztó a csomagolást felbontotta
● Nem előre gyártott áru esetén, amit a Fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére gyártottak,
illetve olyan áru esetén, amit a Fogyasztó személyére szabtak
● Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Cégünk a Fogyasztó kifejezett,
előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát
● Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetén
● Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru esetén
● Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítése után, ha
Cégünk a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti
● Vállalkozási szerződés esetén, melyben Cégünk a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a
Fogyasztót sürgős javítási/karbantartási munkák elvégzése céljából
● Zárt csomagolású áru esetén, mely egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt az átadást követő
felbontás után nem küldhető vissza
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás tájékoztatás fogyasztói szerződésekre
vonatkozóan
A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.
Ezen tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő vásárlóra vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülő
vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben kerülnek meghatározásra.
A teljesítés szerződésszerűségének általános követelményei fogyasztói szerződés esetén
Az árunak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt
követelményeknek.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező árunak
● meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak,
valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással,
interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
● alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó
legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás
elfogadott
● rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval –
ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az
ügyfélszolgálati támogatást
● biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – továbbá – a szerződés tárgyát képező árunak

● alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén
jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex
előír
● rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel,
teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a
hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú áru
esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban
részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen
hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését
● rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve
a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást
● meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként
bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának
Az árunak abban az esetben nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, amennyiben Cégünk
bizonyítani tudja, hogy
● a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
● a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették
● a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta
A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket tartalmazó áru
esetén
Digitális elemeket tartalmazó áru esetében Cégünknek biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést
kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről –
ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához
szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

Cégünknek a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés
● a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru
és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege
alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
● a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról
rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru
teljesítésétől számított két éven keresztül biztosítania kell.
Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a fent meghatározott módon rendelkezésre
bocsátott frissítéseket, a vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés
alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
● a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi
elmulasztásának következményeiről; és
● a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen
telepítése nem a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást
kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a fentiekben meghatározott

követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön,
kifejezetten elfogadta.
A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei áru esetén
Cégünk hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
● az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt Cégünk végezte el, vagy
Cégünk felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
● az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés
Cégünk által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás szolgáltatója által – rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások
hiányosságainak következménye
Ha az adásvételi szerződés szerint az árut Cégünk helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés Cégünk
felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell Cégünk által befejezettnek tekinteni, amikor az
üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik,
Cégünk felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben
a hiba
● két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől
számított két éven belül; vagy
● két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes
időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.
Kellékszavatosság:
Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?
Ön Cégünk hibás teljesítése esetén Cégünkkel szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a
Polgári Törvénykönyv, illetve a fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet
vonatkozó szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy
Cégünk számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást vagy kicserélést nem kért vagy nem
kérhette, abban az esetben igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Cégünk
költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.
Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Cégünk adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében feltételezni kell ellenkező bizonyításig, hogy az áru és a digitális
elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már a
teljesítésnek időpontjában fennállt – ez alól kivételt képez, ha ezen feltételezés az áru természetével
vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Használt áru esetében eltérőek a szavatossági, jótállási jogok az általános szabályoktól. Használt
áruknál is előfordulhat hibás teljesítés, azonban figyelembe kell venni azon körülményeket, amelyek
alapján a vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. A használt áru esetében, a használat során
egyes hibák jelentkezésére nagyobb az esély, a használat idejével együttesen gyakoribbá válhatnak,
ezért nem feltételezhető az, hogy egy használt áru ugyanolyan minőséggel rendelkezik, mint egy
újonnan vásárolt áru. Ezen indok alapján a vásárló csak olyan hiányosság/hiba esetén érvényesítheti a
szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibáktól függetlenül jelentkeznek. Amennyiben a
használt áru valamilyen hibával rendelkezik és erről a fogyasztó tájékoztatást kapott, úgy az ismert hiba
vonatkozásában Cégünknek nincs felelőssége.
Cégünk megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen,
vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi
körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés
súlyát.
A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
● Cégünk nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy
egészben nem teljesítette a következő feltételeket:
o Cégünknek a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
o Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru
jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe
helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja
a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe
helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését

● megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
● ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy cégünk megkísérelte az áru
szerződésszerűvé tételét
● a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali
megszüntetését teszi indokolttá; vagy
● Cégünk nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy
Cégünk észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem
fogja az árut szerződésszerűvé tenni
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, Cégünket
terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben
vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg Cégünk nem tesz eleget a teljesítés
szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Általános érvényesülő szabályok:
● Cégünknek saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
● Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru
jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor
a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru
eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás,
illetve üzembe helyezés költségeinek viselését
Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól
kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát Cégünkkel.
A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében Cégünk rendelkezésére kell
bocsátania.
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak
szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének
különbözetével.

A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga Cégünknek
címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét
érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei
fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az
azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem
várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – a (2) bekezdés szerint – az adásvételi
szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
● a fogyasztónak Cégünk költségére vissza kell küldenie Cégünknek az érintett árut; és
● Cégünknek haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru
vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó
igazolást átvette.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül
jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem
érvényesítheti.
Az elévülési határidőbe nem számít bele az áru javításának igénybe vett ideje, ami alatt a vásárló nem
tudta rendeltetésszerűen használatba venni az árut.
Amennyiben az árunak egy része cserére vagy javításra kerül, úgy az érintett részre a
kellékszavatossági igény elévülése újra kezdődik. Ezen szabály érvényes arra az esetre is, ha a javítás
következtében új hiba képződik.
Ha a Fogyasztó és Cégünk közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is
megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő nem köthető ki.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön Cégünkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 1 éven belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl
nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az árut, illetve a szolgáltatást Cégünk nyújtotta. A teljesítéstől
számított 1 év leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában
is megvolt.

Termékszavatosság:
Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?
Ingó dolog/áru hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét
érvényesítheti.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül az áru hibásnak?
Az áru hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha
nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Ön termékszavatossági igényét az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
Önnek kell bizonyítania az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.
Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
● A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető
● Az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
● Az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba
A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt árura/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét
a gyártóval szemben.
Jótállás:
Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?
Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Cégünk jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében
felsorolt új tartós fogyasztási cikkek, valamit az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei
eladása esetén.
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek, gépek,
szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.
Cégünk önként jótállást vállalhat fogyasztónak minősülő vásárló részére, melyhez jótállási nyilatkozatot
kell átadnia.
A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru
teljesítésének időpontjában.

A jótállási nyilatkozatban a következőket kötelező feltüntetni:
● az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a
jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a
jótállás nem érinti;
● a jótállásra kötelezett nevét és címét;
● a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
● azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
● a jótállás feltételeit.
A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?
Jótállás keretében a vásárló javítást vagy cserét igényelhet, jogszabályban meghatározott esetekben
árleszállítást kérhet, végső esetben pedig elállhat a szerződéstől, ha a jótállásra kötelezett a javítást
vagy cserét nem vállalta határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a
jogosultnak a javításhoz vagy cseréhez való érdeke megszűnt.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint Cégünk székhelyén, bármely telephelyén,
fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is
érvényesítheti.
Jótállási igényét a jótállás időtartama alatt érvényesítheti, amelyet a 151/2003. (IX.22.) Korm.
rendelet meghatározott az alábbiak szerint:
● 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
● 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
● 250 000 forint eladási ár felett három év
Kérjük, vegye figyelembe, hogy e határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától
kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem
használhatta.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést
Cégünk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a
jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
Jótállásra vonatkozó eljárási rendelkezések
Cégünknek törekednie kell arra, hogy a jótállás keretében kért javítást 15 napon belül elvégezze. A 15
napos határidő a fogyasztási cikk átvételének napján indul.
Amennyiben a javítás vagy a csere időtartama meghaladja a 15 napot, úgy Cégünknek tájékoztatnia kell
a vásárlót a javítás vagy csere várható időtartamáról.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a

kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és
visszaszállításról Cégünk, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény
esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során
Cégünk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő
rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a
fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, Cégünk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási
cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére
visszatéríteni.
Az Általános szerződési feltételek dokumentum elfogadásával a vásárló hozzájárul, hogy a vásárló
részére a tájékoztatás elektronikus úton megvalósulhasson.

Abban az esetben, ha Cégünk nem képes a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani
● úgy ha a vásárló ehhez hozzájárulását adta, a javítás későbbi határidőben is elvégezhető, vagy
● ha a vásárló nem járul hozzá a későbbi javítás elvégzéséhez, vagy ezzel kapcsolatban
nyilatkozatot nem tett, úgy a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét
követően 8 napon belül Cégünknek ki kell cserélni, vagy
● ha a vásárló nem járul hozzá a későbbi javítás elvégzéséhez, vagy ezzel kapcsolatban
nyilatkozatot nem tett, de a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, úgy Cégünk köteles a
vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az
általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett
vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.
Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk a 3. javítást követően meghibásodik, – a vásárló eltérő
rendelkezése hiányában – a vásárló jogosult
● javítási igénnyel fordulni Cégünk felé, vagy
● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
vételár arányos leszállítását kérni Cégünktől, vagy
● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
fogyasztási cikket Cégünk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
● ha a vásárló ezen jogokkal nem él, vagy erről nem nyilatkozott, a fogyasztási cikket 8 napon belül
ki kell cserélni, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy Cégünk köteles a vásárló által bemutatott,
a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról
szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – a feltüntetett vételárat nyolc napon
belül a vásárló számára visszatéríteni.
Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya?

A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A szavatossági
jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a Fogyasztó számára a bizonyítási
teher.

Cégünk önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a Fogyasztóra
nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ennek lejárta után
az önkéntes jótállás feltételei szabadon megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti
hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő (kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását.
Három munkanapon belüli csereigény:
Webáruházunkban történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli árucsere joga. 3
munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási
cikkek esetén érvényesíthet, mely szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Cégünknek
úgy kell értelmeznie, hogy az áru eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az árut ki kell
cserélnünk.

Mikor mentesül Cégünk jótállási kötelezettsége alól?
Cégünk jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk figyelmét, hogy a „Jótállásra vonatkozó eljárási rendelkezések” pont alatt írt rendelkezések
nem vonatkoznak a következő fogyasztási cikkekre: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad,
motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi,
utánfutó, motoros vízi jármű. Ettől függetlenül, ezen fogyasztási cikkek esetén is Cégünk köteles
törekedni arra, hogy a javítási igényt 15 napon belül teljesítse. Amennyiben a javítás vagy csere
időtartama meghaladja a 15 napot, úgy Cégünk köteles a vásárlót tájékoztatni a javítás vagy csere
várható időtartamáról.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó
jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik Önt.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő vásárlói
szerződésekre vonatkozóan
Kellékszavatosság
A fogyasztónak nem minősülő vásárló a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:
● Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha ezek közül a fogyasztónak nem minősülő vásárló által
választott igény teljesítése nem kivitelezhető vagy az a Cégünk számára más igény
kivitelezéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

● Ha a javítást vagy cserét nem kéri, vagy nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát Cégünk költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja,
vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.
A választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, azonban az áttérés költségét a
fogyasztónak nem minősülő vásárló téríti, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Cégünk adott okot.
Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év,
amely a teljesítés napján indul.
Használt áru esetében eltérőek a szavatossági, jótállási jogok az általános szabályoktól. Használt
áruknál is előfordulhat hibás teljesítés, azonban figyelembe kell venni azon körülményeket, amelyek
alapján a vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. A használt áru esetében, a használat során
egyes hibák jelentkezésére nagyobb az esély, a használat idejével együttesen gyakoribbá válhatnak,
ezért nem feltételezhető az, hogy egy használt áru ugyanolyan minőséggel rendelkezik, mint egy
újonnan vásárolt áru. Ezen indok alapján a vásárló csak olyan hiányosság/hiba esetén érvényesítheti a
szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibáktól függetlenül jelentkeznek. Amennyiben a
használt áru valamilyen hibával rendelkezik és erről a fogyasztó tájékoztatást kapott, úgy az ismert hiba
vonatkozásában Cégünknek nincs felelőssége.
Termékszavatosság és jótállás
A fogyasztónak nem minősülő vásárlókat a jótállás, illetve a termékszavatosság nem illeti meg.
Abban az esetben, ha Cégünk egy adott áruhoz önként jótállást biztosít, úgy azt az áru megvásárlása
során feltünteti.
Ha egy áru gyártója a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra is kiterjedő jótállást biztosít, úgy az
közvetlenül a gyártónál érvényesíthető.